SYNOPSIS
pbmminkowski pbmfile


DESCRIPTION
This program is part of Netpbm.

pbmminkowski computes the 3 Minkowski integrals of a PBM image.

It is similar to pgmminkowski.